Eliška Krásnohorská

Eliška Krásnohorská

básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka